Blog podróżniczy - piszemy o górach i turystyce
 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się akcja „Black & White Giveaway”.
 2. Organizatorem akcji są właściciele kont na portalu Instagram: hasajacezajace (www.instagram.com/hasajacezajace) i parvatibizuteria (www.instagram.com/parvatibizuteria).
 3. Fundatorem nagród w Konkursie są Organizatorzy.
 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Instagram.com. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez portal Instagram.com.
 5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 6. Konkurs odbywa się zgodnie z niniejszym Regulaminem .
 • 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie i czas trwania
 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i przebywające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu.
 3. Wysyłka nagród odbywa się tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu w całości, z zobowiązaniem do jego przestrzegania, z potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) (zwana dalej Ustawą).
 5. Konkurs trwa od 01.07.2020 r. do 08.07.2020 r. Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu 48 godzin od zakończenia konkursu.
 • 3 Zasady Konkursu
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie wszystkich warunków: – polubienie posta konkursowego oraz zaobserwowanie obydwu instagramowych kont organizatorów akcji; – zaproszenie do zabawy dwóch znajomych, poprzez oznaczenie ich w komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym na profilu Hasające Zające; – napisanie w tym samym komentarzu dlaczego chce się otrzymać jedną z nagród
 2. Przedstawiciele Organizatora sprawdzą zgodność komentarzy konkursowych Uczestników z Regulaminem. Jeśli dany komentarz nie spełnia jego warunków, Organizator ma prawo wykluczyć go z Konkursu na zasadach opisanych w § 5 niniejszego Regulaminu.
 3. Po zakończeniu Konkursu spośród wszystkich komentarzy zamieszczonych pod postem konkursowym w trakcie jego, trwania Jury złożone z przedstawicieli Organizatorów wybierze 3 zwycięskie komentarze.
 4. Kryterium wyboru Zwycięzców przez Jury jest kreatywność opisu umieszczonego przez Uczestnika konkursu.
 5. W czasie trwania Konkursu dany Uczestnik może dodać dowolną liczbę komentarzy, jednak jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
 6. Nagrodami rzeczowymi są: a) bransoletka Czarny matowy onyks z górami; b) bransoletka Larvikit z misiem; c) bransoletka Biało-szary howlit z “never give up”
 7. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe.
 8. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami poprzez wiadomość prywatną na portalu Instagam.com, a Zwycięzca ma obowiązek przekazania danych niezbędne do wysyłki nagrody (adres paczkomatu, adres email, numer telefonu).
 9. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzcy na koszt Organizatora za pośrednictwem Paczkomatów InPost.
 10. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.
 11. Brak odpowiedzi ze strony Zwycięzcy przez 48 godzin od momentu powiadomienia go o wygranej jest równoznaczne z niemożnością kontaktu.
 • 4 Dane osobowe
 1. Administratorem zbioru danych osobowych Zwycięzców jest Organizator. Dane te wykorzystywane są wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu na podstawie zgody udzielonej przez ww. osoby zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy.
 2. Uczestnikom (w tym Zwycięzcom) przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawienia i usunięcia, zgodnie z Ustawą. 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
 • 5 Wykluczenie z Konkursu i Prawo Autorskie
 1. W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
 2. Organizator samodzielnie lub na wniosek Uczestników ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu poprzez usunięcie jego komentarza, gdy zaistnieje podejrzenie, że zgłoszenie to narusza prawa autorskie lub zasady korzystania z serwisu Instagram.com, że jego treść w sposób ewidentny nie jest związana z tematem Konkursu, jest obraźliwa lub wulgarna, nacechowana negatywnie albo gdy Uczestnik posługuje się na portalu Instagram.com kontem fikcyjnym (tj. nieposiadającym prawdziwych znajomych lub założonym wyłącznie w celu udziału w Konkursie).
 • 7 Postanowienia końcowe
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w poście konkursowym.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).